Město Litrbachy - Čistá  - zaniklý kostel a hřbitov 

 

Ve městě Lauterbach - Stadt, Litrbachy - Čistá, stával kostel svatého Michaela. Původně se vedle něj nacházel hřbitov, který byl později přenesen k východní straně města. Oboje byly zničeny stejjně jako celáé město.

První fara byla ve městě vybudována již ve středověku, někdy před začátkem 16. století. Vedle ní, západně od náměstí, u křižovatky cest, stál kostel zasvěcený archandělovi Michaelovi. Byl bohatě vybavený plný uměleckých děl. Ve věži měl umístěné tři velké zvony a dva menší, uvnitř se nalézalo pět oltářů, podél stěn stálo mnoho soch svatých a zbytek byl pokrytý mnoha vzácnými obrazy. V té době byla většina středověkých obyvatelů města luteránského vyznání, takže jak fara, tak kostel sv. Michaela byl luteránský. 
Po třicetileté válce bylo luteránství zakázáno, fara zrušena a kostel nebylo povoleno používat /pod přísnými tresty/. Roku 1624 by ustaven první katolický kněz v obci /Christian Pfeffer/. Nová, katolická fara, byla zřízena až v roce 1671, město mělo do té doby farnost v Krásně. Během velkého požáru v roce 1772 shořel i původní starý kostel. Ihned po požáru začalo město s výstavbou nového kostela podle návrhu Wenzela Hausmanna z Teplé. Během let 1774 – 1775 byl dostavěn, v roce 1777, opět pod vedením stejného mistra, přistavěna apsida se zákristií, zakončená vysokou věží. Celý kostel se vyznačoval charakteristickým zaoblením všech rohů stavby. 

  

 

Horní část náměstí s kostelem a pomníkem


Poté byl opět slavnostně vysvěcen jménem archanděla Michaela. Tentokrát se jednalo o kostel čistě katolický. Ve věži byl umístěn velký hlavní zvon, 192 kg těžký. Jednalo se o mistrovské dílo slévačské firmy Divall z Chebu, která jej odlila v roce 1778. Visel ve středu věže, vedle něj visely dva velké, ale o něco menší zvony, po stranách dva nejmenší. Velký mariánský zvon byl pokrytý sérií plastik „Ecce homo“ a doplněné nápisem: „Pane pomoz nám z každé nouze skrze svou mučednickou smrt“ /Herr durch deinen Mortertod helfe uns aus aller Not/. 
Dva vedlejší, o něco menší zvony, nesly jména svatých – svatého Michaela a svatého Josefa. Oba nesly po obvodě mistrovsky provedený nápis „Fusa fui a Mathia Divall in caesarea regia civitate Egrana“ /odlil mě Matyáš Divall v císařském královském městě Cheb/. Byly odlity v roce 1828 ve firmě Elisabeth Divallové. Dva nejmenší zvony nesly po obvodech stejný nápis: „Eger anno 1774 Johann Georg...“ /Cheb, roku 1744 od Johanna Georga/. Pozn: jedná se o stejnou firmu, která odlila malý zvon, umístěný na střeše rodného domu Andrease Kempfa.

 

Dolní část náměstí s kostelem.


U kostela byl zřízen hřbitov, který později přestal vyhovovat. Město proto zakoupilo pozemky ve východní části a roku 1862 zde zřídilo hřbitov nový. Později vznikla křížová cesta, která směřovala od kostela k novému hřbitovu. V letech 1910 – 1913 byl hřbitov podstatně rozšířen a přistavěno obydlí pro hrobníka. Pohromou se stal rok 1917, kdy musely být z věže sundány staré historické zvony. Stejně tak byl snesen i menší zvon z kaple sv. Jana Křtitele, vážící 31 kg. Všechny byly roztaveny pro armádní potřeby. 
 Nový zvon byl objednán v roce 1920 v témž roce odlit. Byl zhotoven tak, aby jeho hlas zněl ve „fis“. Vysvěcen byl 7. března 1920. Jeho celková cena byla 17 360 tehdejších korun a odlila jej specializovaná slévačská firma Richard Herold v Chomutově. Zvon, vážící 95 kg, byl slavnostně zavěšen do kostelní věže dne 27. června 1926. Ani tento zvon však nepřežil příští válku. Dne 16. ledna 1942 vojáci wehrmachtu snesli zvon z věže a odvezli jej jako materiál na válečnou výrobu. Poslední zvon v Čisté utichl. 
Další významná církevní památka stávala na louce poblíž osady V jámách /Berggruben/, na kopci zvaném Česká hora /Böhmenberg/, naproti dnešnímu vchodu do dolu Jeroným. V 17. století zde dávní horníci postavili horskou kapli /Bergkapelle/ v barokním slohu, jejíž zbytky jsou zde patrné dodnes. Její poloha je zachycena už na Müllerově mapě z roku 1720. Jednalo se o kapli. sv. Jana Křtitele /Johannes der Täufer/. Uvnitř se nacházely sochy Ježíše a jeho dvanácti apoštolů. 

Během 19. století, kdy již byla stavba vážně poškozena, byly sochy plně zrenovovány a přeneseny do jednoduché obyčejné stavby vedle Sokolovské ulice v Čisté. Stávala západně od křižovatky cest, téměř uprostřed města, ale za řadou domů Sokolovské ulice, takže byla hůře dostupná a špatně viditelná. Během ničení města se sochy ztratily neznámo kam


 

Na místě bývalého hřbitova vztyčil v roce 1997 krásenský rodák Hartwig Ruppert pamětní kříž.

 Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: