Zámek a zámecká kaple Horní Žitné

 

 V prostorách Horní Žitné bylo v období 18. století založeno panské sídlo. Zakladatelem byl s největší pravděpodobností rytíř Kryštof Arnošt z Bigato, tehdejší majitel zdejšího panství. Jednalo se o jednoduchou jednopatrovou budovu bez jakýchkoliv okrasných architektonických prvků. Byla pojmenována jako Gutshof. Měla zděné přízemí, nad ním hrázděné patro a pokrytá byla prejzovou střechou. V roce 1757 byla naplánovaná velká přístavba zámeckých křídel, kterými měl být objekt uzavřen. Tyto plány se neuskutečnily, nicméně popisy těchto projektů byly později nalezeny v kapli stojící naproti zámečku. 
Zámeček vždy sloužil spíše jako letní sídlo panstva. Později, když všechen majetek koupil roku 1867 princ Schönburg – Waldenburg z nedaleké Kladské, přestal být využíván úplně. Stále více byl využíván jako skladiště pro potřeby udržování princovy honitby v okolních lesích. Později (koncem 19. století) byl upraven jako místní škola.
Vedle zámečku směrem k Lazům stávala patrová hrázděná budova, která vznikla současně s postavením zámečku. Sloužila jako byt pro správce zámečku a sklad materiálu. Později po zrušení funkce zámečku jako takového zde byly byty pracovníků, kteří se podíleli na údržbě Gutshofu. Místní ji proto nazývali Správcovskou budovou, nebo také Panský dům (Herrenhaus). 

Kaple v Žitné. Vlevo vyčnívá čelo zámečku. Rok 1925.


Naproti zámečku, vedle kaple Nejsvětější trojice a místní křižovatky, stával větší hrázděný dům postavený koncem dvacátých let. Jednalo se o hostinec majitele Jana Kündla, který pocházel z obce Šance, a byl dlouholetý komorník knížete Schönburga – Waldenburga. Jeho manželkou byla Berta, rozená Hahnová z Pramenů, která byla kuchařkou na zámku v Kladské. V hostinci byla větší výčepní místnost a malý sál pro slavnosti. V několika místnostech se nacházely pokoje pro turisty.
Součástí zámečku byla kaple Nejsvětější trojice, kterou nechal postavit v letech 1757 – 1763 tehdejší majitel vsi Krištof Arnošt z Bigato, který tehdy v Žitné sídlil. Datum jejího vysvěcení je zapsán ve farní kronice obce Smrkovce, kde je uveden rok 1763. Samotná kaple a její vnitřní vybavení byla zhotovena v barokním stylu a byla součástí celkového stavebního rozvoje zámečku, kdy měla být začleněna do profilu čela tohoto zámečku, jak již bylo uskutečněno v obci Gabhorn. 
V podélné budově s vnitřní osou 8 x 5,4 metru se nacházel půlkruhovitý oltářní prostor a na jeho protilehlé straně uzavřený emporou. Propojené pilíře a niky pro sochy, společně s půlkruhovými průhledy přivádějících světlo, členily vnitřní stěny kaple. Tento způsob byl použit téměř po celém obvodě stavby. Hlavní oltář tvořila dřevořezba a malby na dřevěných deskách, který rámovala oddělená koruna. S oltářem je spojená barokní sochařská výzdoba, která obnášela: sochu svatého Josefa a svatého Dominika a na protější straně pak Antonín z Paduy, dále pak svatý otec s prosícím Kristem. Také tabernákl byl vyzdobený skvělou řezbářskou prací a jeho dvířka byla ozdobena barevným reliéfem poslední večeře.

Sochy v kapli.


Na jižní straně zdi lodi kaple stál vedlejší barokní Josefův oltář. Také ten byl obklopený sochami. Ve dvou půlkruhových výklencích severního křídla budovy stávaly barokní sochy vysoké 1,4 metru, socha svatého Sebastiána probodnutého šípem a socha svaté Matky vyvedená celá v bílé barvě. Na jižní straně zdi byl prostor vyplněný reliéfní postavou svatého Jana Nepomuckého, což byla skvělá barokní reliéfní práce s tehdejší novodobou barevnou úpravou. Na konzole upevněné na protější zdi stávala 1,2 metru vysoká socha svatého Floriána, patrona hasičů, který ve své ruce držel prapor. V kapli také visel votivní obraz v rámu velkém 0,35 x 0,33 metru velkém s reliéfem tepaným ve stříbře. Obraz znázorňoval klečící postavy v oblecích z 18. století, podepsaný monogramem zakladatelů kaple C. E. von Bigato aj. von Bigato, doplněných poznámkou: restaurováno a zpět na místo navráceno v roce 1547. 
Do výbavy oltáře dále patřilo šest barokních slavkovských cínových svítidel 0,38 metru vysokých s označením: S. W. FEIN ZINN VON C. H. SCHNEIDER S: WALD. Byly vyrobeny firmou Schneider z Horního Slavkova ze stříbra a cínu z města Pramenů /Sangerberg/. Materiál pocházel z dolů, které tehdy vlastnil Arnošt z Bigato v Pramenech.
Zámeček stával pod dnešní cestou bývalou obcí. V počátku 20. století v něm sídlila místní škola. Dnes z něj nezůstalo prakticky nic, jen hromady rozházených kamenů dávají tušit, kde se nacházel.  

Kresba zámečku v Horní Žitné. Vlevo kaple, zámeček je uprostřed, napravo pak pivovar, stodola a stáje.

 

 


Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: