Böhmův mlýn

Úvodní strana

 

Jižním směrem od obce Krásná Lípa se na levém břehu potoku Velká Libava, těsně pod silnicí směrem na Lazy, v minulosti rozkládal osamocený objekt. Jednalo se o samotu, mlýn, spadající vždy do katastru obce Krásná Lípa, jemuž se původně v nejstarší době říkalo Büchl Mühle. Potok Velká Libava zde pomalu meandruje hlubokým údolím, které se začíná pozvolna rozevírat do šířky, a poklidným tempem protéká kolem bývalé obce Krásná Lípa. Zde, poměrně vysoko nad korytem potoka, stávala na levém břehu stavení mlýna. Vodu k němu přiváděl několik stovek metrů dlouhý náhon, který ji dopravil do potřebné výše. Nakonec vodu vyzvedl více jak deset metrů nad původní koryto potoka.

Pozice mlýnu v roce 1839. Mlýn je zde stále ještě popsán původním názvem Büchlmühle. Uprostřed mapy je zakreslena Veký Libava, mezi ní a silnicí se pak nachází náhon mlýna.

Na některých starých mapách nacházíme zakresleny dvě značky mlýna vedle sebe a ještě dnes je zde možné spatřit poměrně rozlehlé seskupení základů několika domů. Stavení jsou od sebe dost vzdálená, více, než bylo u těchto usedlostí zvykem. Je proto skutečně možné, že zde kdysi stávaly vedle sebe mlýny dva, jak nákresy starých map naznačují. Nicméně o tom nikde žádný dochovaný záznam není, takže mimo nákresu v mapách není čím tuto myšlenku doložit. V posledním období zde fungoval jen jeden mlýn, což potvrdili i dosud žijící pamětníci. Historikové se o tento mlýn nijak zvlášť nezajímali, proto nebyl podrobněji popsán.

Dnešní zbytky mlýna, nacházející se těsně pod silnicí mezi Krásnou Lípou a Lazy, jsou jasně zřetelné. Ale pouze v jarním či podzimním období, přes léto zcela zarůstají bujnou vegetací. Na snímku základy hlavní obytné budovy, která byla největší /2009/.

Z nejstarších dob nejsou známy žádné záznamy či jakékoliv zmínky o mlýnu. Na mapě z roku 1764 se ještě neobjevuje. Najdeme ho však na mapě z roku 1836, kde již zanesený je. Na všech pozdějších mapách regionu se nachází také. Dá se tedy přesně určit, že doba vzniku připadá na období přelomu 18. a 19. století. Na všech nejstarších mapách té doby je shodně zapsán jako Büchl Mühle. Jednalo se o jméno tehdejšího majitele, s největší pravděpodobností stavitele mlýnu. Avšak známější je jméno, které dostal po svém dalším majiteli, Andreasi Böhmovi. Ten se podle dochovaných pramenů přistěhoval počátkem 19. století do zdejších míst z Bavorského města Ebern, jak je zapsáno ve farním archívu města Kynšperku. Zde je uvedeno, že Andreas zemřel v roce 1854. Mlýn byl však po něm pojmenováván i nadále, takže všechny další mapy nesou Böhmovo jméno. Z něj byl také odvozen český ekvivalent z roku 1923 - Böhmův mlýn. Mlýn fungoval od svého počátku jako pila na dřevo a jeho nejznámějšími výrobky byly střešní šindele používané v širokém okolí. Dnes stále ještě můžeme těsně podél silnice Krásná Lípa – Lazy najít zbytky základů. Stejně jako jsou stavení zanesena na přiložené na mapce, tak je najdeme i v reálu - tři poměrně daleko od sebe stojící budovy a mezi nimi výrazný náhon, který se táhne souběžně s potokem. Sklon toku je zde malý, takže náhon potřeboval velkou délku, aby bylo možné využít sílu vody pro pohon mlýnského kola. Posledním majitelem mlýnu v roce 1945 byl Josef Gereis. Poté se i tento mlýn stal součástí VVT Prameny a při ukončení činnosti vojska ve Slavkovském lese byl tak jako další mlýny i celé obce buldozerem srovnán se zemí.

Zbytky základů bývalé mlýnice.

Boží muka nacházející se nad silnicí naproti bývalému mlýnu. Ještě dnes zde občas objevíte čerstvé květiny a místo je pečlivě udržováno /2009/.

Přesný pohled na polohu Böhmmuhle v roce 1952. Uprostřed se nachází silnice z Krásné Lípy do Dolních Lazů. Stavení mlýna se nacházelo napravo od této silnice přesně uprostřed snímku. Potok Velká Libava se vine napravo od něj, obklopena jako obvykle řadou stromů, které koryto potoka zvýrazňují.

GPS: 50°5'25.333"N, 12°38'39.938"E