Starkův mlýn

 

Na potoku Velká Libava se nacházelo veliké množství mlýnů, které se objevovaly již nedaleko od jejího pramene až po konec toku v Ohři. Na horní části, v oblasti kolem obce Horní a Dolní Lazy se nacházel prakticky jeden mlýn za druhým. Jedním z hlavním, kteří zde stály, by mlýn, působící jako hamr, který se nacházel přesně uprostřed cesty mezi Horními a Dolními Lazy. Stával na levém břehu a vedl k němu poměrně malý náhon a nad mlýnem se nacházel vyrovnávací rybník. 

Dobu jeho vzniku lze určit jen odhadem. Poprvé je mlýn zachycen na mapě již v roce 1764, na nejstarší mapě detailního josefského mapování. Dá se proto soudit, že se jednalo o velice starý zdejší mlýn, jeden z nejstarších na tomto území. Protože staré záznamy dávných historiků se často zmiňují o několika zdejších mlýnech, patří s největší pravděpodobností Starkův mlýn mezi ně. Zápisy se o nich zmiňují již od 14. století. Starkův mlýn proto můžeme datovat do tohoto období jeho vzniku. Bohužel další zápisy se o něm již více nezmiňují  a oznamují jen všeobecnou existenci několika hamrů ve zdejší oblasti, bez dalších bližších údajů. 

Poslední ověřený údaj pochází ze dne 15. 3. 1838, kdy zdejší hamr koupil podnikatel Karel Josef Stark, který jej využíval ke zpracování železa ze zdejších dolů. Mlýn byl činný až do roku 1945, kdy byli jeho majitelé vystěhování. Následně zpustl a po odchodu vojska z prostoru VVT Prameny byl srovnán se zemí.

Dnes zde najdeme hned pod silnicí poměrně dobře zachovalý vyrovnávací rybník, krátký náhon  a výrazné kamenné zbytky jeho základů. Mezi nimi lze nalézt kamenné pouzdro ložiska bývalého mlýnského kola. Na něm je jasně vysekán letopočet 1515 (zřejmě datum výroby ložiska) a vedle něj nověji také jméno posledního majitele "Stark". Kolem břehu potoka pak najdeme plno zbytků železného materiálu, strusky, vzniklé při zpracovávání železa. Do něj dávní lidé odpad z jejich práce vysypávali a, ten se zde spekl do velkých železných koulí.

Poloha Starkova mlýnu na mapě povinných císařských otisků stabilního katastru z roku 1839. Na něm je vidět spodní část obce Doní Lazy.  Mlýn se nachází uprostřed, těsně pod velkým vyrovnávacím rybníkem. K němu míří jasně zřetený náhon. Všechny uvedené stopy po tomto mlýnu jsou i dnes v terénu velice dobře nalezitelné.

 

Detailní obrázek polohy Starkova mlýna (červený objekt)

GPS: 50°4'21.203"N, 12°38'52.139"E