Luční mlýn 

 Potok Velká Libava opustila obec Horní Lazy a prudce vyrazila úzkým sevřeným údolím ke své další pouti. Od polohy prvního mlýnu na jeho břehu (Kasperův mlýn), minul již tři mlýny a další následovaly v prudkém sledu jeden za druhým. Několik stovek metrů pod Železným mlýnem se na levém břehu nacházel další zdejší mlýn.

Vedl k němu obvykle dlouhý náhon, a protože je zdejší sklon údolí dosti strmý, dostal vody i za krátkou dobu do desetimetrové výše nad původní koryto potoku. Vody v potoce bývalo ve zdejších místech stále ještě málo, proto byl nad mlýnem vybudován velký vyrovnávací rybník s mohutnou hrází. Hned pod ní se nacházel prostor mlýnice, kde voda točila velikým a mohutným vodním kolem.

 

 

 

Zachovalé rozsáhlé zbytky Lučního mlýnu v roce 2009.

 

 

O mlýny nejsou bližší informace. Na mapě I vojenského mapování z roku 1764 je ještě nenajdeme. Na II. vojenském mapování z roku 1836 již zakreslen je. Dá se proto předpokládat, že doba vzniku mlýnu spadá do období kolem roku 1800. Z několika záznamů vyplývá, že mu místní lidé říkali Luční mlýn (Heidemühle). V místním nářečí mu pak říkal „Augl-mühle“.

Mlýn byl popisován jako objekt o jednom kole na nestálé vodě. Původně sloužil jako pila pro zpracovávání zdejších kmenů z okolních lesů. Postupně, jak okolních pil přibývalo, byl přeměněn na mlýn pro drcení obilí. V jednom z objektů vedle mlýnice postavil majitel pekárnu, kde se pekl chléb pro celou oblast Dolních Lazů. Protože posledním majitelem mlýna by Josef Heider, říkalo se mu Heidrův chléb. Dle tvrzení původních obyvatel se jednalo o velice chutný žitný chléb.

Majitel J. Heider byl s celou rodinou odsunut v roce 1945 a mlýn rychle pustl. Krátce poté jej vojáci z bezpečnostních důvodů rozstříleli a nakonec při svém odchodu z regionu důkladně srovnali se zemí. Dnes zde najdeme znatelný náhon, poměrně dobře zachovalé základy, ale hlavně nepřehlédnutelnou vysokou hráz většího rybníku. Ve starých mapách je zakreslen na širokých světlých loukách, které také vidíme ještě na několika vzácných fotografiích. Dnes se prostory mlýna nacházejí v hlubokém, těžko prostupném lese a mohutné smrky ssrostou po celé ploše bývalého mlýnu i vyrovnávacího rybníku. 

 

 

 

  Bývalý vyrovnávací rybník Lučního mlýnu v roce 2009.