Francouzský kámen na hoře Krudum

 

Na hoře Krudum, nedaleko zbytků Kempfovy rozhledny, se nalézá další významná památka, po staletí známá v širokém okolí. Ve vysoké trávě můžeme dodnes spatřit pravidelně otesaný kamenný blok, téměř metr vysoký, který je pokryt znaky, číslicemi a symboly. Je opředen mnoha mýty a nepřesnými informacemi, které jej obklopily od okamžiku jeho zrodu. 
Odpradávna se mu říká Francouzský kámen.  

Kolem tohoto, ale i ostatních podobných kamenů vzniklo během let několik povídek a údajných vysvětlení. Většinou se jednalo o lidové výtvory, které byly často přebírány i do oficiálních vysvětlení vzniku tohoto kamene. A právě o nejznámějším kameni na hoře Krudum těch historek kolovalo nejvíce. Největším omylem bylo vysvětlení, že se jednalo o patník z dob vyměřování krajiny v průběhu francouzských válek. Pravda vyšla najevo teprve nedávno, kdy se mi ji podařilo odhalit spolu s odborníkem na topografii, děkanem univerzity v Plzni, Doc.Ing.Václavem Čadou CSc. Proto bylo vysvětlení, které se dosud vyskytovalo i na těchto stránkách, nahrazeno nejnovějšími poznatky.
Samotné pojmenování kamene se odpradávna spojovalo s výrazným označením písmeny Fr, jež byly vysvětlovány jako podpis francouzských geodetů, kteří zde měli kámen do této polohy ustavit. Jak už bývá obvyklé, skutečnost je poněkud jiná.

 

Francouzský kámen na Krudumu

Pravá příčina vzniku kamene však byla v provádění prvního komplexního topografického měření v celém Rakousko - Uhersku. Jednalo se tehdy o novátorskou metodu. Pro potřeby tohoto měření bylo vytyčeno několik prvních zkušebních patníků, které byly výrazně opatřeny jednotným textem. Tyto patníky patří mezi nejstarší technické výtvory ve zdejší krajině a jsou proto poměrně vzácné. Pro celkové vysvětlení, oč se vlastně jednalo je zapotřebí většího prostoru. Proto bližší údaje k tomuto tématu najdete na stránkách Trigonometrické kameny ve zdejším regionu
Zeměměřiči – vše napovídá o jejich italském původu – začali svou práci. Nejdříve vztyčili mezníky, trigonometrická místa, od kterých odměřovali další údaje pro vojenské mapy. 
Prvním takovým místem se stal Krudum. Geodeti zde zanechali patník, z kterého vycházeli při zaměřování okolního terénu. Na kamenné stéle na přední straně můžeme číst v kartuši jemně vytesaný nápis „Oper Astro Trigo" znamenající: Operatio Astronomica Trigonometrica, čili v překladu Astronomicko trigonometrické měření. Na zadní straně (která je však dnes natočena přicházejícím návštěvníkům vstříc - důvod viz níže) pak nápis Reg Imp FR Pmo 1808“ a o řádek níž  „ZA – 40“. Význam těchto vysekaných znaků je: REGnante IMPerátore FRancisco PriMo – v překladu: prováděné za vlády císaře Františka Prvního. /František I – 1792-1835/. Dosud nejasný je nápis ZA-40. Jelikož o něm nejsou z minulosti žádné zápisy a byl objeven v průběhu 50-tých let, panuje dnes domněnka, že za ním stojí některý z vojáků, kteří na hoře a okolí v těchto létech vykonávali strážní službu a během hlídky se nudil. Nápis obsahoval údaj, kolik dnů vojákovi zbývají do odchodu do zálohy. 

Na boku stély pak nalezneme další značky - „MA 1904 FR JO“. Tento nápis zde opět vysekali c&k geodeti, tentokrát v r.1904. V té době prováděli celkovou kontrolu zanesených trigonometrických bodů a tuto signaturu zde zanechali jako důkaz kontroly prováděného měření. Význam zkratek zní: FRanciscus JOsef. - /František Josef I. Habsburský – 1848-1916/. Význam zkratek MA se dodnes nepodařilo spolehlivě vysvětlit.
Ačkoliv po dlouhá léta kolovala krajem pověst, že kámen nechali zhotovit geodeti francouzští pro císaře Napoleona, můžeme dnes naprosto spolehlivě tuto verzi vyvrátit. Jak francouzští zeměměřiči, tak Napoleonovi vojáci se do zdejšího kraje nikdy nedostali. Že se nejedná o ledajaký kámen, to nám dokázal v sedmdesátých létech. Zcela náhle a nečekaně se jedné noci záhadně ztratil a jen mělký dolík prozrazoval, kde kdysi stával. Lítost nad jeho zmizením projevovali všichni odborníci. Komentář se objevil například v odborném časopisu Arnika z těch let, i v některých dalších studiích. Např. historik Josef Brtek ve svém díle Pověsti svobodného královského horního města Horního Slavkova a jeho okolí, Sokolov 1994, píše (aniž se v té době přesvědčil, jaká je skutečná pravda o zmizení kamene, a že už tehdy byl zpět na svém místě): „…byla na Krudumu po dlouhou dobu jiná památka, dnes nezvěstná a známá jen ze starších fotografií, takzvaný Francouzský kámen…“ Stéla beze stopy zmizela. 
Jaké však bylo překvapení, když se po nějakém čase na svém místě kámen opět objevil. Pověst sice vypráví o hoře, která z povrchu pojímá do svého nitra různé předměty a po čase je vrací zpět, ale můžeme tomu věřit? Po čase se záhadu podařilo rozluštit. Tajemnou událost měl na svědomí traktorista místních Státních statků Krásno, kterému se stéla natolik zalíbila, že se rozhodl si ji přivlastnit. V noci se s traktorem vydal na strmý kopec, kde kámen pracně vyrval z jeho uložení a odvezl si ho domů. Naštěstí si místní obyvatelé, často horu navštěvující, zmizení kamene povšimli. Strážmistr místní stanice VB Josef Houška rychle usoudil, že lze kámen přemístit jediným možným způsobem - za pomocí techniky, které v té době v okolí nebylo mnoho a tak také okruh lidí, kteří ji mohli použít, nebyl velký. Vytipovat možného pachatele nebylo obtížné. Udeřil na něj a vyzval k vrácení památky. Pachatel dostal z možného postihu strach a historický kámen pak v průběhu nejbližší noci vrátil na původní místo. Nepříjemná událost naštěstí dopadla šťastně. Přesto po ní natrvalo zůstala stopa, o které ví jen někteří. Když pachatel v noci svůj lup vracel, nevšiml si, že jej do země usazuje jinak, než stával po staletí. Oproti původní poloze pootočil uložení stély o 180 stupňů!! Proto dnes příchozího návštěvníka vlastně vítá zadní strana nápisu. V současnosti však kámen sedí pevně na svém místě a vypadá, jako by tak stával odpradávna.  
V průběhu roku 2002 se krátce na Francouzském kameni objevil tepaný železný kříž. Ten na stélu upevnil zaměstnanec Městských lesů v Lokti J. A, který se domníval, že kámen je soklem božích muk. Jednalo se však o chybný krok. Kámen nikdy neměl s náboženstvím cokoliv společného a nikdy jako podstavec božích muk nesloužil. Pro probrání celé situace s panem J.A. tento slíbil železný kříž z kamene odstranit, protože jeho osazením vlastně vzácnou památku poškodil. Zda se tak stane, nevím. Při této příležitosti je nutné upozornit na jednu důležitou věc. Samotný kámen má svou plnou hodnotu jedině v místě, kde se dnes nachází. Pokud se tedy najde nějaký nekulturní člověk, který pocítí potřebu patník z nehlídaných míst uprostřed lesa ukrást či přemístit, mnoho tím nezíská. Přenesením stély na jiné místo, získá kámen s mizivou hodnotou opracovaného kamene.  Francouzský kámen na Krudumu s železným křížem, který na něj nepatří.

 Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu: