Funkštejn

Nedaleko od Březové u Karlových Varů se na vysokém kopci nachází dnes již málo známé zbytky bývalého hradu. Jednalo se o jeden, dnes již téměř zapomenutý hrad, který se v naší oblasti nacházel. Hrad stával na jednom ze tří vrcholů výrazného Zámeckého vrchu nad obcí Háje. Jednalo se o menší strážný hrad, vybudovaný zřejmě již Přemyslovci ve 12. století. Podle kronikářských záznamů stával na protilehlém kopci další, podobný hrad, který společně s tímto tvořil pohraniční dvojici hradů proti nepříteli. Oba hrady dostaly shodné jméno, Funkštejn, což znamená jiskřící kámen, neboli křemen. Bohužel další písemné prameny dosud o hradu mlčí, takže jeho historie je nám stále neznámá. Stejnojmenná vesnice se postupně rozložila v podhradí  a jako příslušenství Andělské Hory je poprvé zmiňována až okolo roku 1536. Dále je poblíž hradu uváděný v roce 1567 les Schlossberg. K hradu Fuknštejnu dlouhá staletí patřila oblast, kde se dnes rozkládají obce Březová, Kolová a Pila. Na místě bývalého hradu proběhl historický sběr archeologických nálezů, jejichž vyhodnocením bylo zjištěno, že zde hrad stával již v období 13. století.

 

Hluboký příkop na jižní straně je dodnes dobře zachovalý.

 

Ze severu se táhne směrem k západu zbytek přístupové cesty k hradu. Je zpevněná kameny, ale její plochy je zarostlá divokým náletem, takže v přírodě hůře rozeznatelná.

Prostory hradu, které objekt zaujímal, se skládají z okrouhlého obrysu a konec je tzv.ostrožovitého vrcholu. Na západní a jižní straně je možné pod objektem hradu nalézt poměrně dobře zachovalé obranné valy, na severní straně se pak nachází k vrcholu stoupající cesta zpevněná velkými kameny. Těsně pod vrcholem lze pak nalézt propadlé základy několika staveb, dnes však již zcela zaniklé v okolním terénu. Prostor hradu ja zasypán množstvím kamenů různých vleikostí zžrjmě z bývalých zdí hradu. Na vrcholku kopce, kde se zřejmě nacházela hlavní budova, lze najít jen menší zarovnanou plochu.

 

Vrcholek kopce tvoří zarovnaná plocha s mnoha rozvalenými kameny, zjevně kdysi tvořící jádro hradu. Dnes je většina z nich ukryta v husté trávě a křoviscích.

K hradu se dá nejlépe přijít přes obci Háje nad Březovovu, kde projdeme kolem pochybně postavených dřevěných staveb ruského podnikatele, který zde mohl v oblasti Slavkovského lesa bez povolení stavět co se mu zachtělo díky podivným praktikám na stavebním úřadě v Karlových Varech. Za poslední ruskou dřevěnou stavbou (oplocenou vysokým plotem se psy), pak najdeme místní vodojem a nad ním se již vypíná prostor bývalého hradu.

 

 

 Kontakt

Veškeré dotazy, žádosti či připomínky nám pošlete na následující adresu:
604 505 901